Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Hóa học 9

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

14 bài học

Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Một số oxit quan trọng

Tính chất hóa học của axit

Một số axit quan trọng

Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Tính chất hóa học của bazơ

Một số bazơ quan trọng

Tính chất hóa học của muối

Một số muối quan trọng

Phân bón hóa học

Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Luyện tập chương: Các loại hợp chất vô cơ

Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Chương 2: Kim Loại

10 bài học

Tính chất vật lí của kim loại

Tính chất hóa học của kim loại

Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Nhôm

Sắt

Hợp chất sắt: Gang, thép

Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Luyện tập chương: Kim loại

Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Ôn tập học kì

Chương 3: Phi Kim. Sơ Lược Về Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học

9 bài học

Tính chất của phi kim

Clo

Cacbon

Các oxit của cacbon

Axit cacbonic và muối cacbonat

Silic. Công nghiệp silicat

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Luyện tập chương: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

10 bài học

Khái quát về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Metan

Etilen

Axetilen

Benzen

Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Nhiên liệu

Luyện tập chương: Hiđrocacbon - Nhiên liệu

Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime

13 bài học

Rượu etylic

Axit axetic

Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Chất béo

Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Glucozơ

Saccarozơ

Tinh bột và xenlulozơ

Protein

Polime

Thực hành: Tính chất của gluxit

Ôn tập cuối năm

VitanEdu