Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Hóa học 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương 1: Este - Lipit

4 bài học

Este

Lipit

Khái niệm về Xà phòng và Chất giặt rửa tổng hợp

Luyện tập Este và Chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

4 bài học

Glucozơ

Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ

Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat

Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của Este và Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

4 bài học

Amin

Amino axit

Peptit và Protein

Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino axit và Protein

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

4 bài học

Đại cương về polime

Vật liệu polime

Luyện tập Polime và vật liệu polime

Thực hành Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

8 bài học

Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Tính chất của kim loại và Dãy điện hóa của kim loại

Hợp kim

Sự ăn mòn kim loại

Điều chế kim loại

Luyện tập Tính chất của kim loại

Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

6 bài học

Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của chúng

Nhôm và hợp chất của nhôm

Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

9 bài học

Sắt

Hợp chất của sắt

Hợp kim của sắt

Crom và hợp chất của Crom

Đồng và hợp chất của đồng

Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

Thực hành Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

3 bài học

Nhận biết một số ion trong dung dịch

Nhận biết một số chất khí

Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

3 bài học

Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Hóa học và vấn đề xã hội

Hóa học và vấn đề môi trường

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2977 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2979 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2975 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2975 người đã học