Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Giáo dục công dân 11

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Học Kì 1

9 bài học

Ôn tập Công dân với kinh tế

Công dân với sự phát triển kinh tế

Hàng hoá - Tiền tệ - Thị trường

Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Cung - Cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường quản lí kinh tế của Nhà nước

Chủ nghĩa xã hội

Học Kì 2

7 bài học

Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hoá

Chính sách quốc phòng và an ninh

Chính sách đối ngoại

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan