Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 9

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Địa Lí Dân Cư

5 bài học

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Dân số và gia tăng dân số

Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Lao động việc làm. Chất lượng cuộc sống

Thực hành Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Địa Lí Kinh Tế

11 bài học

Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Thương mại và du lịch

Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Sự Phân Hóa Lãnh Thổ

24 bài học

Vùng Đông Nam Bộ

Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo

Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo (tiếp theo)

Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Thực hành: Đọc, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Vùng Đồng bằng sông Hồng

Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

Vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

Địa Lí Địa Phương

4 bài học

Địa lí tỉnh (thành phố)

Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

Thực hành Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan