Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Học nhảy Shuffle Dance cùng Yến Cua

Nội dung khóa học

Phần 1: Hướng dẫn các động tác cơ bản

5 bài học

Bài 1: Kỹ thuật the V và Wiggle

Bài 2: Kỹ thuật Step và Running Man

Bài 3: Kỹ thuật Konijnendans

Bài 4: Kỹ thuật Shuffle Kick

Bài 5: Tổng kết các kỹ thuật cơ bản

Phần 2: Hướng dẫn các động tác nâng cao

5 bài học

Bài 6: Kỹ thuật Happy Feet

Bài 7: Kỹ thuật Spin

Bài 8: Kỹ thuật Moon Walk

Bài 9: Bài học Shuffle Dance nâng cao

Bài 10: Tổng kết các kỹ thuật nâng cao

Phần 3: Hướng dẫn các Combo để ghép nhạc

13 bài học

Bài 11: Hướng dẫn các combo nâng cao phần 1

Bài 12: Hướng dẫn các combo nâng cao phần 2

Bài 13: Hướng dẫn các combo nâng cao phần 3

Bài 14: Hướng dẫn các combo nâng cao phần 4

Bài 15: Hướng dẫn các combo nâng cao phần 5

Bài 16: Hướng dẫn các combo nâng cao phần 6

Bài 17: Hướng dẫn các combo nâng cao phần 7

Bài 18: Hướng dẫn các combo nâng cao phần 8

Bài 19: Hướng dẫn các combo nâng cao phần 9

Bài 20: Hướng dẫn các combo nâng cao phần 10

Bài 21: Tổng kết khóa học

Đánh giá góp ý khóa học

Khóa học liên quan

VitanEdu