Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Hoạch định cho sự thành công của đội ngũ

Thông tin đối tác nội dung

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

1 bài học

Bài 1: Giới thiệu

Nội dung khóa học

Nội dung bài học

12 bài học

Bài 1: Giới thiệu

Bài 2: 5 yếu tố cấu thành một đội ngũ “toàn ảnh”

Bài 3: Các nguyên tắc giao tiếp trong nhóm

Bài 4: Sáu phần việc cơ bản để xây dựng đội ngũ

Bài 5: Các giai đoạn phát triển của nhóm hiệu quả

Bài 6: Lựa chọn và tuyển dụng thành viên phù hợp nhóm

Bài 7: Các phương pháp tạo động lực nhóm

Bài 8: Đánh giá và quản lý các chỉ tiêu hoạt động của nhóm

Bài 9: Quản lý cảm xúc dành cho người lãnh đạo

Tiểu luận cuối khóa

Đánh giá góp ý khóa học

Các khóa học liên quan

VitanEdu