Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Đào tạo và Phát triển nhân sự trong doanh nghiệp

Thông tin đối tác nội dung

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Phần 1: Vai trò của công tác Đào tạo và phát triển nhân sự trong bối cảnh cạnh tranh và toàn cầu hóa

Phần 2: Cấu trúc va mô hình tổ chức đào tạo. Chân dung một Cán bộ đào tạo chuyên nghiệp

Nội dung khóa học

Nội dung bài học

14 bài học

Phần 1: Vai trò của công tác Đào tạo và phát triển nhân sự trong bối cảnh cạnh tranh và toàn cầu hóa

Phần 2: Cấu trúc va mô hình tổ chức đào tạo. Chân dung một Cán bộ đào tạo chuyên nghiệp

Phần 3: Xác định nhu cầu đào tạo tại doanh nghiệp

Phần 4: Xây dựng kế hoạch đào tạo/ma trận đào tạo

Phần 5: Xây dựng ngân sách đào tạo

Phần 6: Tổ chức triển khai đào tạo

Phần 7: Kiểm soát và đánh giá hiệu quả đào tạo

Phần 8: Chuẩn hóa chương trình đào tạo

Phần 9: Các chương trình quy hoạch phát triển nhân sự

Phần 10: Văn hóa đào tạo và các hoạt động duy trì công tác đào tạo

Phần 11: Hợp đồng đào tạo và cam kết bồi hoàn

Câu hỏi trắc nghiệm

Đánh giá góp ý khóa học

Các khóa học liên quan

VitanEdu