Nguồn:  Kyna
Yêu thích
Chia sẻ

Công cụ truyền thông cho tổ chức phi lợi nhuận

Thông tin đối tác nội dung

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Bài 1: Giới thiệu về bộ công cụ truyền thông đối ngoại

Bài 2: Tại sao truyền thông đối ngoại lại quan trọng đối với tổ chức phi lợi nhuận

Nội dung khóa học

Phần 1

5 bài học

Bài 0: Thông tin học viên

Bài 1: Giới thiệu về bộ công cụ truyền thông đối ngoại

Bài 2: Tại sao truyền thông đối ngoại lại quan trọng đối với tổ chức phi lợi nhuận

Bài 3: Phỏng vấn

Bài 4 : Ngộ nhận và Sự thật về Hoạt động truyền thông đối ngoại

Phần 2

6 bài học

Bài 5: Tuyên ngôn truyền thông

Bài 6: Những câu hỏi cơ bản_Ai, Cái gì và Như thế nào

Bài 7: Xác định " các đối tượng " của tổ chức

Bài 8 : Phát triển thông điệp của tổ chức phi lợi nhuận

Bài 9: Kênh truyền thông và lựa chọn thời điểm

Bài 10: Soạn thảo kế hoạch truyền thông

Phần 3

6 bài học

Bài 11: Giới thiệu về truyền thông dựa trên Internet

Bài 12: Trang web

Bài 13: Blog

Bài 14: Email

Bài 15: Truyền thông xã hội

Bài 16 : Video

Phần 4

3 bài học

Bài 17: Kể chuyện để tăng hiệu quả truyền thông

Bài 18: Quan hệ truyền thông

Bài 19: Hệ thống quản lý quan hệ đối tác (CRM)

Phần 5

1 bài học

Bài 20: Xin chúc mừng

VitanEdu