Có lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu!

Cannot read properties of undefined (reading 'children')