Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

45 phút

Tiếng Anh 6 / Sách Friends Plus

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Luyện chuyên đề

VitanEdu

Gói thi Combo bộ đề thi Toán (Sách Cánh Diều) - Văn (Sách Cánh Diều) - Anh (Sách Friends Plus) lớp 6 (có đáp án)

0
Yêu thích
P

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Mô tả