Danh mục đề thi theo gói thi
Bộ lọc

Tất cả đề thi

Tên đề thi

Thời gian

Danh mục

50 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Dạng đề thi: Thi học kỳ

45 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 45 phút

45 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Thi 45 phút

15 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Dễ

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Khó

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

15 phút

Lớp 12 / Hóa học 12

Độ khó: Trung Bình

Dạng đề thi: Phiếu bài tập

Miễn phí
VitanEdu

Gói thi Combo bộ đề thi Toán - Hóa - Sinh lớp 12 (có đáp án)

0
Yêu thích
B
T

+95 người đã mua

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Miễn phí

Mô tả