Kiến tạo và lan tỏa giá trị của Hệ sinh thái VitanEdu nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ học tập suốt đời, hướng nghiệp suốt đời, phát triển nghề nghiệp và thúc đẩy phát triển văn hóa

Lan tỏa giá trị

Học tập

Học tập suốt đời, nâng tầm tri thức

Nghề nghiệp

Hướng nghiệp suốt đời, phát triển nghề nghiệp, nâng cao chất lượng công việc

Văn hóa

Thúc đẩy các hoạt động văn hóa, xây dựng giá trị sống

KHÁT VỌNG

Kiến tạo và lan tỏa giá trị của một nền tảng mà ở đó mọi người dành nhiều thời gian của mình vào những việc có ích hơn, như học tập, nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp, chia sẻ và cộng tác công việc, xây dựng và chia sẻ giá trị cuộc sống, thúc đẩy gìn giữ và phát triển văn hóa.

SỨ MỆNH

Phát triển Hệ sinh thái VitanEdu trở thành một nền tảng cộng tác trực tuyến, một môi trường nơi mà các giá trị về giáo dục, nghề nghiệp và văn hóa được hình thành và lan tỏa cho cộng đồng và vì cộng đồng.