Ứng dụng Hệ sinh thái VitanEdu để kết nối, tạo dựng và phát triển cộng đồng, nhằm thúc đẩy các hoạt động về giáo dục, nghề nghiệp và văn hóa

CỘNG ĐỒNG

Giáo dục

Cộng đồng về giáo dục và hướng nghiệp

Nghề nghiệp

Cộng đồng về định hướng và phát triển nghề nghiệp và sự nghiệp

Văn hóa

Cộng đồng thúc đẩy hoạt động gìn giữ và phát triển văn hóa

KHÁT VỌNG

Kết nối, tạo dựng và phát triển các cộng đồng có ích cho xã hội, cùng nhau phát triển, nâng cao tri thức và trình độ chuyên môn vì một xã hội tốt đẹp hơn.

SỨ MỆNH

Ứng dụng Hệ sinh thái VitanEdu để phục vụ cộng đồng, vì cộng đồng, mang lại lợi ích cho cộng đồng, và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Kết nối

Kết nối các cộng đồng hiện có

Tạo dựng

Tạo dựng các cộng đồng mới

Phát triển

Phát triển cộng đồng vững mạnh